• നിശ്ചിത ബാരൽ എക്സത്രുദെര്

    നിശ്ചിത ബാരൽ എക്സത്രുദെര്

    എക്സത്രുദെര് SHJ ൽ ബാരലിന് ഭ്രമണം ട്വിൻ സ്ക്രൂ നിശ്ചിത
    ദി ക്സിംദ SHJ ൽ ഇരട്ട സ്ക്രൂ പരമ്പര ഒരു മോഡുലാർ സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഡുലാർ ഡിസൈൻ പ്രധാന നേട്ടം ഒറ്റയൊറ്റ ക്രമീകരണം ആണ്. പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു ജോലികൾ സയാഹ്ന ഏതാനും ബാരലിന് ആൻഡ് സ്ക്രൂ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നു.

Send your message to us:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക